Popular
1- Rahman, Rahim Allah’ın adıyla (*1)
2- Âlemlerin (*2) Rabb’i Allah’a hamdolsun. (**2) (***2)
3- Rahman’dır, Rahim’dir.
4- Din gününün sahibidir. (*4)
5- Yalnız Sana kulluk ederiz (*5) ve yalnız Senden yardım isteriz. (**5)
No. Sure Adı Arapça Adı Ayet Sayısı Statü iniş Sırası
1 Fatiha

Mekke’de nazil olmuş, 7 ayettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fatiha” adını almıştır. Kur’an’ın içerdiği esas öz Fatiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, O’nun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu surede özlü bir şekilde ifade edilir.
Fatiha suresi, kulun Rabb’ine bir ahitname vermesi, yüce Allah’a kullukta sürekli olacağına dair söz vermesi, bu konuda Rabb’inden yardım istemesidir. Sure, mushaf tertibine göre 1. nüzul sırasına göre 5. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْفَاتِحَةِ
7 Mekki 5
2 Bakara

Medine’de nazil olmuştur, 286 ayettir. İsmini, 67-71. ayetlerinde geçen Bakara (inek) kelimesinden almıştır. Surede, İsrailoğullarının iman etmemek için direnmeleri, İslâm hukukunun ana konuları ile ilgili pek çok ayet mevcuttur. Mushaf tertibine göre 2. nüzul sırasına göre 87. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْبَقَرَةِ
286 Medeni 87
3 Âl-i İmrân

Medine’de, nazil olmuştur, 200 ayettir. İsmini, 33. ayette geçen Al-i İmran’dan (İmran Ailesi’nden) almıştır, Mushaf tertibine göre 3. nüzul sırasına göre 89. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
اٰلِ عِمْرٰنَ
200 Medeni 89
4 Nisâ

Medine’de, nazil olmuştur. 176 ayettir. Kadınların haklarından ve konumlarından söz ettiği için sureye, Nisa (kadınlar) ismi verilmiştir. Mushaf tertibine göre 4. nüzul sırasına göre 92. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
النِّسَاءِ
176 Medeni 92
5 Mâide

Hicret’in 6. yılında Medine’de nazil olmuştur. 3. ayeti, Veda Haccı’nda Arafat’ta nazil olmuştur, 120 ayettir. 112-114. ayetlerde Havarilerin, Hz. İsa (as)’dan, yüce Allah’tan bir sofra istemesini talep ettikleri ve Hz. İsa (as)’ın da yüce Allah’tan bir sofra indirmesini talep ettiği için yemek sofrası anlamında Maide ismini almıştır. Mushaf tertibine göre 5. nüzul sırasına göre 112. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمَائِدَةِ
120 Medeni 112
6 En'âm

Mekke döneminin sonlarında nazil olmuştur, 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151 ve 152. Ayetleri Medine’de nazil olmuştur. 165 ayettir. Sure, 137-139. ayetlerde müşrik Arapların, hayvanlar konusundaki geleneksel yanlışlarını kınadığı için hayvanlar anlamında En’am ismini almıştır. Mushaf tertibine göre 6. nüzul sırasına göre 55. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاَنْعَامِ
165 Medeni 55
7 A'râf

Mekke’de nazil olmuş, 206 ayettir. Cumartesi günü kuralını bozan halkın kıssasını anlatan 163-170. ayetleri Medine’de nazil olmuştur. İsmini 46 ve 48. ayetlerde geçen A’raf kelimesinden almıştır. “A’raf”, cennetlikle cehennem arasında bulunan yerin ismidir. Sure, ağırlıklı olarak İblis’in mahiyetini, Risalet önderlerinin Tevhid mücadelesini anlatmaktadır. Mushaf tertibine göre 7. nüzul sırasına göre 39. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاَعْرَافِ
206 Mekki 39
8 Enfâl

Medine’de nazil olmuştur, 75 ayettir. İsmini birinci ayette geçen ve Enfal (ganimetler) kelimesinden almıştır. Sure, yüce Allah’ın Mü’minlere yardımından, Mü’minlerin tefrikaya düşmemelerinden söz etmektedir. Mushaf tertibine göre 8. nüzul sırasına göre 88. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الانفال
75 Medeni 88
9 Tevbe

Medine’de nazil olmuştur, 129 ayet olan surenin son iki ayeti Mekke’de nazil olmuştur. İsmini, yaptıklarına gerçekten pişman olup tevbe eden kişilerin bağışlandıklarını bildiren 102. ve 118. ayetlerde geçen Tevbe kelimesinden alır. Sureye, beraat etmek, temize çıkarmak anlamında Berae de denilmektedir. Mushaf tertibine göre 9. nüzul sırasına göre 113. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
التَّوْبَةِ
129 Medeni 113
10 Yunus

Mekke’de nazil olmuştur. 109 ayettir. İsmini, 98. ayette zikri geçen Hz. Yunus (as)’dan almıştır. Sure, Kâinat ayetlerini düşünmeyen kimselerin, iman etmeyecekleri, Fir’avn’ın, zulmünün en şiddetli anında bile iman edenler, dayanışma içerisinde bulunmuşlar, birliktelik oluşturmuşlardır. Mushaf tertibine göre 10. nüzul sırasına göre 51. süredir.

Sureyi Okumaya Başla
يُونُسَ
109 Mekki 51
11 Hûd

Mekke’de nazil olan surenin 12, 17 ve 114. ayetleri Medine’de nazil olmuştur. 123 ayettir. İsmini, 50-60. ayetler arasında kıssası anlatılan Hz. Hud (as)’dan almıştır. Yüce Allah’a iman etmeyen inkârcıların helak edilişleri surenin ağırlıklı konusudur. Mushaf tertibine göre 11. nüzul sırasına göre 52. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
هُودٍ
123 Mekki 52
12 Yusuf

Mekke’de nazil olmuş, 111 ayettir. Hz. Yusuf (as)’ın kıssasını anlattığı için ismini Hz. Yusuf (as)’dan almıştır. Mushaf tertibine göre 12. nüzul sırasına göre 53. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
يُوسُفَ
111 Mekki 53
13 Ra'd

Mekke’de nazil olan sure. 43 ayettir. İsmini, 13. ayette geçen Rad (gök gürültüsü) kelimesinden almıştır. Sure ağırlıklı olarak Kâinat ayetlerine dikkatleri çekerek bunların yaratıcısının yüce Allah (cc) olduğuna iman edilmesini istemektedir. Mushaf tertibine göre 13. nüzul sırasına göre 96. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الرَّعْدِ
43 Medeni 96
14 İbrahim

Mekke’de nazil olan sure, 52 ayettir. İsmini, 35-41. ayetlerde Rabb’ine dua eden Hz. İbrahim’den almıştır. Mushaf tertibine göre 14. nüzul sırasına göre 72. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
اِبْرٰه۪يمَ
52 Mekki 72
15 Hicr

Mekke’de nazil olan sure, 99 ayettir, 80-84. ayetlerde kendilerine gönderilen rasullerini yalanladıkları için helak edilen Hicr halkından söz ettiği için sureye Hicr adı verilmiştir. Mushaf tertibine göre 15. nüzul sırasına göre 54. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْحِجْرِ
99 Mekki 54
16 Nahl

Mekke’de nazil olan surenin, 124-126. ayetleri Medine’de nazil olmuştur. 128 ayettir. İsmini, 68. ayette geçen ve Nahl (bal arısı) kelimesinden alır. Sure, ağırlıklı olarak yüce Allah’ın Rububiyetine dikkatleri çeker. Mushaf tertibine göre 16. nüzul sırasına göre 70. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
النَّحْلِ
128 Mekki 70
17 İsrâ

Mekke’de, nazil olmuştur. 111 ayettir. 26, 32-33, 57, 73-80. ayetler Medine’de nazil olmuştur. İsmini, ilk ayette geçen, Rasulullah (as)’ın Miraç hadisesini gerçekleştirdiğini ifade eden İsra (Gece yürüyüşü) ifadesinden alır. Mushaf tertibine göre 17. nüzul sırasına göre 50. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاِسْرَاۤءِ
111 Mekki 50
18 Kehf

Mekke’de nazil olmuştur. 110 ayettir. İsmini, Ashab-ı Kehf’in kıssasının geçtiği Kehf (Mağara) kelimesinden almıştır. Sure, Ashab-ı Kehf kıssasından başka yüce Allah’ın verdiği nimetlerle şımarıp Rabb’ine şirk koşan adamı, Hz. Musa (as) ile kendisine ilim verilen kişiyi, Hz. Zulkarneyn (as)’ın kıssasını konu edinmektedir. Mushaf tertibine göre 18. nüzul sırasına göre 69. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْكَهْفِ
110 Mekki 69
19 Meryem

Mekke’de, Müslümanların Habeşistan’a hicretlerinden önce nazil olmuştur, 98 ayettir. Hz. Meryem (as) kıssasını anlattığı için Meryem ismini almıştır. Sure, yüce Allah’ın Hz. Zekeriya (as)’a Hz. Yahya (as)’ın, Hz. Meryem (as)’a Hz. İsa (as)’ın lütfedişini işler. Mushaf tertibine göre 19. nüzul sırasına göre 44. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
مَرْيَمَ
98 Mekki 44
20 Tâ-Hâ

Mekke’de nazil olmuştur, 135 ayettir, 130-131. ayetleri Medine’de nazil olmuştur. İsmini, ilk ayette geçen Hurufu mukattaadaki Ta. Ha. harflerinden almıştır. Sure, yüce Allah’ın Hz. Musa (as) ile diyaloğunu ve onu Rasul olarak Fir’avn’e gönderilişini konu alır. Mushaf tertibine göre 20. nüzul sırasına göre 45. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
طٰهٰ
135 Mekki 45
21 Enbiyâ

Mekke’de nazil olmuştur, 112 ayettir. İsmini, Nebiler anlamına gelen Enbiya kelimesinden almıştır. Sure, yüce Allah’ın Uluhiyetini ve O’nun Uluhiyetini kavimlerine anlatan rasullerin mücadelelerini verir. Mushaf tertibine göre 21. nüzul sırasına göre 73. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاَنْبِيَاءِ
112 Mekki 73
22 Hac

Mekke’de nazil olmuştur, 78 ayettir. Hac ibadetinden söz ettiği için Hac ismini almıştır. Sure, insanın yaratılış aşamalarını, yüce Allah’a şirk koşmadan ihlasla kulluk edilmesini, kulluk yapmayanların helak edilişlerini ve gerçek Müslüman olmanın vasıflarını konu edinmektedir. Mushaf tertibine göre 22. nüzul sırasına göre 103. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْحَجِّ
78 Medeni 103
23 Mü'minûn

Mekke’de nazil olmuştur, 118 ayettir. 1-11. ayetlerde Mü’minlerin özelliklerinden ve kurtuluşundan söz ettiği için Mü’minler anlamında Mü’minun ismini almıştır. Sure, Mü’minleri kurtuluşa ulaştıran vasıfları, insanın yaratılışını ve müşriklerin Allah inançlarını konu edinir. Mushaf tertibine göre 23. nüzul sırasına göre 74. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُؤْمِنُونَ
118 Mekki 74
24 Nûr

Medine’de nazil olmuştur, 64 ayettir. İsmini, 35. ayette geçen Nur kelimesinden almıştır. Sure, çoğunlukla aile hukukundan, kadın ve erkekler arasındaki ilişkilerden ve adab-ı muaşeret kurallarından söz etmektedir. Mushaf tertibine göre 24. nüzul sırasına göre 102. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
النُّورِ
64 Medeni 102
25 Furkan

Mekke’de nazil olmuştur, 77 ayettir. İsmini, ilk ayette geçen el-Furkan kavramından alır. Furkan, Hakk’ı batıldan ayıran demektir. Bu sıfat, Kur’an’da Tevrat için de kullanılmıştır. Sure, yüce Allah’ın Uluhiyetini, mülkünde ortağı bulunmadığını ağırlıklı olarak işler. Mushaf tertibine göre 25. nüzul sırasına göre 42. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْفُرْقَانِ
77 Mekki 42
26 Şuarâ

Şuarâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 224-227. âyetlerin Medine’de indiği söylenir. 227 âyettir. İsmini 224. âyette geçen ve “şâirler” mânasına gelen اَلشُّعَرَاءُ (şuarâ) kelimesinden alır. Sûrenin ayrıca “Tâ. Sîn. Mîm” ve birkaç peygamberin kıssasını ihtivâ etmesi sebebiyle الجامعة (Câmia) isimleri de vardır. Resmî sıralamada 26, iniş sırasına göre 47. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الشُّعَرَاءِ
227 Mekki 47
27 Neml

Neml sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 93 âyettir. İsmini 18. âyette geçen ve “karıncalar” mânasına gelen اَلنَّمْلُ (neml) kelimesinden alır. Sûrenin, Hz. Süleyman ve Sebe’ melikesi kıssasına geniş yer vermesi sebebiyle “Süleyman sûresi” ve Hüdhüd adlı kuştan bahsedilmesi sebebiyle de “Hüdhüd sûresi” isimleri de vardır. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 27, iniş sırasına göre ise 48. sûredir. İçinde tilâvet secdesi bulunmaktadır.

Sureyi Okumaya Başla
النَّمْلِ
93 Mekki 48
28 Kasas

Kasas sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 25. âyette yer alıp Hz. Mûsâ’nın doğumundan Medyen’e gelişine kadar başından geçen olayları ifade eden “Kasas” kelimesinden alır. اَلْقَصَصُ (kasas), sözlükte hâdiseleri uygunluk sırasına göre zikretmek mânasına gelir. Mushaf tertibine göre 28, iniş sırasına göre 49. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْقَصَصِ
88 Mekki 49
29 Ankebût

Ankebût sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 69 âyettir. İsmini, 41. âyetinde misâli verilen örümcek mânasındaki اَلْعَنْكَبُوتُ (ankebût) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 29, iniş sırasına göre 85. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْعَنْكَبُوتِ
69 Mekki 85
30 Rûm

Rûm sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 60 âyettir. İsmini, 2. âyetinde yer alan اَلرُّومُ (Rûm) kelimesinden alır. Mushaf tertibine göre 30, nüzûl sırasına göre 84. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الرُّومِ
60 Mekki 84
31 Lokman

Lokmân sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 34 âyettir. İsmini, 12-19. âyetler arasında oğluna yaptığı nasihatleri sebebiyle Lokmân (a.s.)’dan alır. Mushaf tertîbine göre 31, nüzûl sırasına göre 57. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
لُقْمٰانَ
34 Mekki 57
32 Secde

Secde sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. 15. âyetinde yer alan tilâvet secdesi emri sebebiyle bu sûreye, “Secde” ismi verilmiştir. Resmî tertîbe göre 32, iniş sırasına göre 75. sırada yer alır.

Sureyi Okumaya Başla
السَّجْدَةِ
30 Mekki 75
33 Ahzâb

Hucurât sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. İsmini, 4. âyette geçen ve “odalar” mânasına gelen اَلْحُجُرَاتُ (hucurât) kelimesinden alır. Bu kelime, Resûlullah (s.a.s.)’in Mescid-i Nebevî’nin etrafında ev olarak kullandığı odalara işaret eder. Resmî tertîbe göre 49, nüzûl sırasına göre 105. Sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاَحْزَابِ
73 Medeni 90
34 Sebe

Sebe’ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini, 15. âyette geçen ve Yemen’de bir kavmin ismi olan Sebe’ kelimesinden almıştır. Resmi tertibe göre 34, iniş sırasına göre 58. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
سَبَأٍ
54 Mekki 58
35 Fâtır

Fâtır sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 45 âyettir. İsmini 1. âyette geçen Cenâb-ı Hakk’ın اَلْفَاطِرُ (Fâtır) sıfatından alır. Buna “Melâike” sûresi de denilir. Resmî tertîbe göre 35, iniş sırasına göre 43. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
فَاطِرٍ
45 Mekki 43
36 Yâsin

Yâsîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 83 âyettir. İsmini birinci âyette geçen یٰسٓ (Yâsîn) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 36, iniş sırasına göre 41. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
يٰسۤ
83 Mekki 41
37 Sâffât

Saffât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 182 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve saf tutmuş varlıklardan bahseden الصَّٓافَّاتُ (sâffât) kelimesinden alır. Resmî sıralamada 37, iniş sırasına göre 56. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الصَّاۤفَّاتِ
182 Mekki 56
38 Sâd

Sād sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 88 âyettir. İsmini 1. âyetteki صٓ (Sād) harfinden alır. Hem Mushaf tertîbine göre hem de iniş sırasına göre 38. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
صۤ
88 Mekki 38
39 Zümer

Zümer sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 75 âyettir. İsmini 71 ve 73. âyetlerde geçen “zümreler, gruplar, bölükler” mânasına gelen اَلزُّمَرُ (zümer) kelimesinden alır. 22. âyette geçen ve “köşkler, odalar” mânasına gelen اَلْغُرَفُ (ğuref) kelimesi de sûreye isim olmuştur. Resmî tertîbe göre 39, iniş sırasına göre 59. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الزُّمَرِ
75 Mekki 59
40 Mü'min

Mü’min sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 85 âyettir. İsmini, 28-45. âyetlerde kıssası anlatılan ve kendisinden “mü’min adam” diye bahsedilen Firavun ailesinden Hz. Mûsâ’ya inanan bir kimseden alır. Sûrenin bir ismi de اَلْغَافِرُ (Ğâfir)dir. Bu ismini ise 3. âyette geçen ve Allah Teâlâ’nın “bağışlayıcı” mânasına gelen Ğâfir güzel isminden alır. Resmî tertibe göre 40, iniş sırasına göre 60. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُؤْمِنِ
85 Mekki 60
41 Fussilet

Fussılet sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 54 âyettir. İsmini 3. ayette geçen ve “bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, iyice detaylandırmak” mânalarına gelen فُصِّلَتْ (fussilet) kelimesinden alır. Burada kelime Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinin iyice açıklandığını beyân etmek üzere kullanılır. Sûrenin ayrıca اَلسَّجْدَةُ “Secde”, “Hâ. Mîm” ve اَلْمَصَاب۪یحُ “Mesâbih” gibi isimleri de vardır. Resmî tertîbe göre 41, iniş sırasına göre ise 61. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
فُصِّلَتْ
54 Mekki 61
42 Şûrâ

Şûrâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 53 âyettir. İsmini 38. ayette geçen, “müşavere etmek, danışmak” mânalarına gelen, yapılacak işlere karar vermede ve devlet yönetiminde çok önemli bir yeri olan اَﻟﺸﱡﻮرٰ ي (şûrâ) kelimesinden alır. Resmî tertibe göre 42, iniş sırasına göre 62. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الشُّورٰى
53 Mekki 62
43 Zuhruf

Zuhruf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 89 âyettir. İsmini 35. âyette geçen ve altın, mücevher mânasına gelen اَلزُّخْرُفُ (zuhruf) kelimesinden alır. Resmî tertibe göre 43, nüzûl sırasına göre 63. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الزُّخْرُفِ
89 Mekki 63
44 Duhân

Duhân sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 59 âyettir. İsmini, 10. âyette geçen ve “duman” mânasına gelen اَلدُّخَانُ (duhân) kelimesinden alır. Resmî tertîbe göre 44, iniş sırasına göre 64. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الدُّخَانِ
59 Mekki 64
45 Câsiye

Câsiye sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 37 âyettir. İsmini, 28. âyette geçen ve kıyâmetin dehşetinden dizüstü çöken kimseleri anlatan اَلْجَاثِیَةُ (câsiye) kelimesinden alır. Sûrenin اَلدَّھْرُ (Dehr) ve اَلشَّر۪یعَةُ (Şerîat) isimleri de vardır. Resmî tertîbe göre 45, nüzûl sırasına göre 65. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْجَاثِيَةِ
37 Mekki 65
46 Ahkaf

Ahkâf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 35 âyettir. İsmini 21. âyetinde geçen ve “kum tepeleri” mânasına gelen اَلأحْقَافُ (ahkâf) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 46, iniş sırasına göre 66. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاَحْقَافِ
35 Mekki 66
47 Muhammed

Hz. Muhammed (s.a.s.) sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 38 âyettir. İsmini, 2. âyette geçen Peygamberimiz (s.a.s.)’in مُحَمَّدٌ (Muhammed) adından alır. Ele aldığı esas mevzuun savaş olması, mü’minleri savaşa teşvik etmesi ve 20. âyetinde de savaş mânasındaki اَلْقِتَالُ (kıtâl) kelimesinin geçmesi sebebiyle bu sûreye “kıtâl” ismi de verilmiştir. Mushaf tertibine göre 47, nüzûl sırasına göre 95. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
مُحَمَّدٍ
38 Medeni 95
48 Fetih

Fetih sûresi hicretin altıncı senesinde Resûlullah (s.a.s.) Hudeybiye’den Medine’ye dönüşü esnâsında Mekke ile Medine arasında nâzil olmuştur. Genel taksime göre Medine’de indiği kabul edilir. 29 âyettir. İsmini, Peygamberimiz (s.a.s.)’e büyük bir zafer olan Hudeybiye Mûsâlahasını müjdeleyen birinci âyetindeki فَتْحًا مُب۪ینًا (fethan mübînen) ifadesinden alır. Resmi tertîbe göre 48, iniş sırasına göre ise 109. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْفَتْحِ
29 Medeni 111
49 Hucurât

Hucurât sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. İsmini, 4. âyette geçen ve “odalar” mânasına gelen اَلْحُجُرَاتُ (hucurât) kelimesinden alır. Bu kelime, Resûlullah (s.a.s.)’in Mescid-i Nebevî’nin etrafında ev olarak kullandığı odalara işaret eder. Resmî tertîbe göre 49, nüzûl sırasına göre 105. Sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْحُجُرَاتِ
18 Mekki 106
50 Kaf

Kâf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 45 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ق (Kāf) harfinden alır. Resmî tertîbe göre 50, iniş sırasına göre 34. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
قۤ
45 Mekki 34
51 Zâriyât

Zâriyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 60 âyettir. İsmini, 1. âyette geçen ve “tozu toprağı savuran rüzgârlar” mânasına gelen اَلذَّارِیَاتُ (zâriyât) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 51, iniş sırasına göre 67. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الذَّارِيَاتِ
60 Mekki 67
52 Tûr

Tûr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 49 âyettir. İsminin 1. âyette geçip dağ mânasına gelen ve hususiyle Hz. Mûsâ’nın Allah Teâlâ ile konuştuğu dağın adı olarak bilinen اَلطُّورُ (Tûr) kelimesinden alır. Mushaf tertibine göre 52, iniş sırasına göre 76. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الطُّورِ
49 Mekki 76
53 Necm

Necm sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 62 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve “yıldız” mânasına gelen اَلنَّجْمُ (necm) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 53, iniş sırasına göre ise 23. sırada yer alır. İçinde secde ayeti bulunan sûrelerden biridir.

Sureyi Okumaya Başla
النَّجْمِ
62 Mekki 23
54 Kamer

Kamer sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 55 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve “ay” mânasına gelen اَلْقَمَرُ (kamer) kelimesinden alır. Resmî tertîbe göre 54, iniş sırasına göre 37. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْقَمَرِ
55 Mekki 37
55 Rahmân

Rahmân sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 78 âyettir. İsmini 1. âyette geçen Allah Teâlâ’nın اَلرَّحْمٰنُ (Rahmân) ism-i şerîfinden alır. Bu isim, sûrenin muhtevasıyla da alakalıdır. Zira sûrede baştan sona kadar Allah’ın rahmeti ve rahmetinin tezahürleri zikredilir. Mushaf tertîbine göre 55, nüzûl sürecine göre 97. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الرَّحْمٰنِ
78 Medeni 97
56 Vâkıa

Vâkıa sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 96 âyettir. İsmini, kıyametin isimlerinden biri olan ve “hâdise, olay” gibi mânalara gelen birinci âyetteki اَلْوَاقِعَةُ (vâkıa) kelimesinden alır. Mushaftaki sıralamada 56, iniş sırasına göre 46. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْوَاقِعَةِ
96 Mekki 46
57 Hadid

Hadîd sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 29 âyettir. İsmini, 25. âyette geçen ve “demir” mânasına gelen اَلْحَد۪یدُ (hadîd) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 57, iniş sırasına göre 112. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْحَد۪يدِ
29 Medeni 94
58 Mücâdele

Mucâdile sûresi Medine’de inmiştir. 22 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip, “mücâdele etmek, tartışmak” mânasına gelen تُجَادِلُ (tücâdilü) fiilinden ism-i fâil olan اَلْمُجَادِلَةُ (mücâdile) kelimesinden alır. Mushaftaki tertîbe göre 58, iniş sırasına göre 104. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُجَادَلَةِ
22 Medeni 105
59 Haşr

Haşr sûresi Medine’de inmiştir. 24 âyettir. İsmini, ikinci âyette geçip “sevkiyat için bir yere toplama” mânasına gelen اَلْحَشْرُ (haşr) kelimesinden alır. “Benî Nadr Sûresi” ismi de vardır. Çünkü sûrede onların sürgün edilmelerinden bahsedilmektedir. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) diye bilinen sûrelerin ikincisidir. Mushaftaki sıralamada 59, iniş sırasına göre 95. suredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْحَشْرِ
24 Medeni 101
60 Mümtehine

Mümtehine sûresi Medine’de inmiştir. 13 âyettir. İsmini, 10. âyette geçtiği üzere Mekke’den Medine’ye hicret eden müslüman kadınların, gerçekten inanıp inanmadıklarını anlamak maksadıyla imtihan edilmelerini isteyen فَامْتَحِنُوھُنَّ (femtehinûhünne) “onları imtihan edin!” emrinden türetilen ve “imtihan edilen kadın” mânasına gelen اَلْمُمْتَحَنَةُ (mümtehene) kelimesinden alır. Buna “imtihan eden sûre” veya “bunu emreden âyeti içinde bulunduran sûre” anlamında اَلْمُمْتَحَنَةٌ (mümtehine) de denilir. Ayrıca sûrenin اَلإمُتِحَانُ (İmtihân) ve اَلْمَوَدة (Meveddet) isimleri de vardır. Resmî sıralamada 60, iniş sırasına göre 111. sûredir

Sureyi Okumaya Başla
الْمُمْتَحِنَةِ
13 Medeni 91
61 Saf

Saff sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 14 âyettir. İsmini, 4. ayetinde geçen ا􀌒 صَف (saffen) kelimesinden alır. Sûrenin “İsa” ve اَلْحَوَارِیُّونَ (Havariyyûn) isimleri de vardır. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) diye bilinen sûrelerin üçüncüsüdür. Resmî tertîbe göre 61, iniş sırasına göre 108. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الصَّفِّ
14 Medeni 109
62 Cum'a

Cum‘a sûresi Medine’de inmiştir. 11 âyettir. İsmini, 9. âyette geçen اَلْجُمْعَةُ (cum‘a) kelimesinden almıştır. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) sûrelerinin dördüncüsüdür. Resmî tertîbe göre 62, iniş sırasına göre ise 96. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْجُمُعَةِ
11 Medeni 110
63 Münâfikûn

Münâfikûn sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini 1. âyette geçen ve münafıklar anlamına gelen اَلْمُنَافِقُونَ (Münafıkûn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 63, nüzûl sırasına göre ise 103. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُنَافِقُونَ
11 Medeni 104
64 Teğabün

Teğâbün sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 18 âyettir. İsmini, 9. âyette geçen ve “aldanma, aldatma, kar-zarar” mânasına gelen اَلتَّغَابُنُ (teğâbün) kelimesinden alır. اَلْمُسَبِّحَاتُ (Müsebbihât) sûrelerinden beşincisidir. Mushaf tertîbine göre 64, iniş sırasına göre ise 107. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
التَّغَابُنِ
18 Medeni 108
65 Talâk

Talâk sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 12 âyettir. İsmini, birinci âyette bahsedilen talâk (boşama) hükmünden alır. Mushaf tertîbine göre 65, iniş sırasına göre ise 100. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الطَّلَاقِ
12 Medeni 99
66 Tahrim

Tahrîm sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 12 âyettir. “Tahrîm”, “haram kılmak” demektir. Birinci âyette Resûlullah (s.a.s.)’in, bazı helâl gıdaları, geçici bir süre kendine haram kılmasından bahsedildiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 66, nüzûl sırasına göre ise 106. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
التَّحْر۪يمِ
12 Medeni 107
67 Mülk

Mülk sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen اَلْمُلْكُ (mülk) kelimesinden alır. تَبَارَكَ (tebâreke) kelimesiyle başladığı için, Tebâreke Sûresi diye de isimlendirilmiştir. Ayrıca sûre, kendisini okuyanları kabir azabından koruduğu yönündeki bir rivayetten hareketle اَلْوَاقِیَةُ (Vâkiye: koruyucu), اَلْمُنْجِیَةُ (Münciye: kurtarıcı), اَلْمَانِعَةُ (Mâni‘a: engelelyici) ve اَلْمُجَادِلَةُ (Mücâdile: savunucu) isimleriyle de anılır. Kur’ân-ı Kerîm’in bu sûreyle başlayan 29. cüzü, “Tebâreke cüzü” olarak bilinir. Mushaf tertîbine göre 67, nüzûl sırasına göre ise 77. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُلْكِ
30 Mekki 77
68 Kalem

Kalem sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 52 âyettir. İsmini birinci âyette geçen اَلْقَلَمُ (kalem) kelimesinden alır. نٓ (Nûn) ismiyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 68, iniş sırasına göre 2. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْقَلَمِ
52 Mekki 2
69 Hâkka

Hâkka sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 52 âyettir. İsmini, “kesin gerçek, meygana gelmesi kaçınılmaz olan kıyâmet” mânasındaki اَلْحَٓاقَّةُ (hâkka) kelimesinden alır. Sûre ayrıca 12. âyette geçen “belleyici, uyanık” anlamındaki اَلْوَاعِیَةُ (Vâ‘iye) ve 32. âyette geçen “zincir” anlamındaki اَلسِّلْسِلَةُ (Silsile) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 69, iniş sırasına göre ise 78. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْحَاقَّةِ
52 Mekki 78
70 Meâric

Meâric sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 44 âyettir. İsmini, 3. ayette geçen ve “yükselme dereceleri, mertebeleri” mânasına gelen اَلْمَعَارِجُ (meâric) kelimesinden alır. Ayrıca سَاَلَ سَٓائِلٌ (Seele sâil) ve اَلْوَاقِعُ (Vâki) isimleriyle de anılır. Mushaf tertibine göre 70, iniş sırasına göre ise 79. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمَعَارِجِ
44 Mekki 79
71 Nuh

Nûh sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 28 âyettir. İsmini, sûrede kıssası anlatılan Hz. Nûh’tan alır. اِنَّٓا اَرْسَلْنَا (İnnâ erselnâ) sûresi diye de anılır. Hem Mushaf tertîbine, hem de iniş sırasına göre 71. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
نُوحٍ
28 Mekki 71
72 Cin

Cin sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 28 âyettir. Cinlerin Kur’ân-ı Kerîm’i dinleyip doğru yolu buldukları anlatıldığından “cin” ismini almıştır. قُلْ اُو۫حِيَ اِلَيَّ (Kul ûhiye ileyye) ismiyle de anılır. (bk. Buhârî, Tefsir 72) Mushaf tertîbine göre 72, iniş sırasına göre 40. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْجِنِّ
28 Mekki 40
73 Müzzemmil

Müzzemmil sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 20 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve “örtünüp bürünen” mânasına gelen اَلْمُزَّمِّلُ (müzzemmil) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 73, iniş sırasına göre ise 3. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُزَّمِّلِ
20 Mekki 3
74 Müddessir

Müddessir sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 56 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve “örtüsüne bürünmüş” mânasına gelen اَلْمُدَّثِّرُ (müddessir) kelimesinden alır. Müshaf tertibine göre 74, iniş sırasına göre 4. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُدَّثِّرِ
56 Mekki 4
75 Kıyamet

Kıyâmet sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 40 âyettir. İsmini, birinci ayetinde geçen اَلْقِیٰمَةُ (kıyâmet) kelimesinden alır. Sûre, لَٓا اُقْسِمُ (lâ uksimü) ismiyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 75, iniş sırasına göre ise 31. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْقِيٰمَةِ
40 Mekki 31
76 İnsan

İnsan sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 31 âyettir. İsmini ilk âyette geçen اَلْاِنْسَانُ (insan) kelimesinden alır. Ayrıca اَلدَّھْرُ (Dehr) sûresi, اَمْشَاجٌ (Emşâc) sûresi, ھَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ (Hel etâ ‘ale’l-insân) gibi isimlerle de anılır. Mushaf tertîbine göre 76, nüzûl sırasına göre 90. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاِنْسَانِ
31 Medeni 98
77 Mürselât

Mürselât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 50 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “gönderilenler” mânasına gelen اَلْمُرْسَلَاتُ (mürselât) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 77, iniş sırasına göre ise 33. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُرْسَلَاتِ
50 Mekki 33
78 Nebe

Nebe’ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 40 âyettir. İsmini, ikinci âyette geçen “mühim haber” mânasına gelen اَلنَّبَأُ (nebe’) kelimesinden alır. عَمَّ (Amme), اَلتَّسَائُلُ (Tesâül) ve اَلْمُعْصِرَاتُ (Mu‘sırât) isimleriyle de anılır. Bu sûreyle başlayan Kur’ân-ı Kerîm’in son cüzü, “Amme cüzü” olarak bilinir. Mushaf tertîbine göre 78, iniş sırasına göre ise 80. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
النَّبَأِ
40 Mekki 80
79 Nâziât

Nâziât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 46 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip “kökünden söküp çıkaran” mânasına gelen اَلنَّازِعَاتُ (nâziât) kelimesinden alır. Sûre اَلسَّاھِرَةُ (Sâhire) ve اَلطَّامَّةُ (Tâmme) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 79, iniş sırasına göre ise 81. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
النَّازِعَاتِ
46 Mekki 81
80 Abese

Abese sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 42 âyettir. İsmini, “yüzünü ekşitmek, buruşturmak, surat asmak, bir şeyden hoşlanmadığını yüz ifadeleriyle belirtmek” mânalarına gelen عَبَسَ (‘abese) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 80, iniş sırasına göre ise 24. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
عَبَسَ
42 Mekki 24
81 Tekvir

Tekvîr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 29 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “dürüldü, sarıldı” mânasına gelen كُوِّرَتْ (kuvviret) kelimesinin masdarından alır. Mushaf tertîbine göre 81, iniş sırasına göre ise 7. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
التَّكْو۪يرِ
29 Mekki 7
82 İnfitâr

İnfitâr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 19 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen انْفَطَرَتْ (infetarat) fiilinin masdarından alır. اَلإنْفِطَارُ (infitâr), “göğün yarılıp parçalanması” mânasına gelir. Sûre, انْفَطَرَتْ (infetarat) ve اَلْمُنْفَطِرَةُ (Münfetira) isimleriyle de anılır. Hem Mushaf tertîbine hem de iniş sırasına göre 82. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاِنْفِطَارِ
19 Mekki 82
83 Mutaffifin

Mutaffifîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 36 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip “ölçü ve tartıda hîle yapanlar” mânasındaki اَلْمُطَفِّف۪ینَ (mutaffifîn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 83, iniş sırasına göre ise 86. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمُطَفِّف۪ينَ
36 Mekki 86
84 İnşikak

İnşikâk sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 25 âyettir. İsmini birinci âyette geçen اِنْشَقَّتْ (inşekkat) kelimesinin masdarından alır. اَلإنْشِقَاقُ (inşikāk), “yarılıp parçalanmak” demektir. İçinde secde âyeti bulunan sûrelerden biridir. Mushaf tertîbine göre 84, iniş sırasına göre ise 83. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاِنْشِقَاقِ
25 Mekki 83
85 Bürûc

Burûc sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 22 ayettir. İsmini, birinci âyette geçip “burçlar” mânasına gelen الْبُرُوجُ (burûc) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 85, nüzûl sırasına göre 27. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْبُرُوجِ
22 Mekki 27
86 Târık

Tarık sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 17 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve “yıldız” mânasına gelen اَلطَّارِقُ (tarık) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 86, iniş sırasına göre 36. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الطَّارِقِ
17 Mekki 36
87 A'lâ

A‘lâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 19 âyettir. İsmini, Allah Teâlâ’nın birinci âyette geçen ve “en yüce, en üstün” mânasına gelen اَلْاَعْلٰى (A‘lâ) adından alır. Mushaf tertîbine göre 88, iniş sırasına göre 8. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاَعْلٰى
19 Mekki 8
88 Gâşiye

Ğâşiye sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 26 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “dehşeti her şeyi saran, her tarafı kuşatan kıyâmet” mânasına gelen اَلْغَاشِیَةُ (ğâşiye) kelimesinden alır. ھَلْ اَتٰیكَ (Hel etâke) adıyla da anılır. Mushaf tertîbine göre 88, iniş sırasına göre 68. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْغَاشِيَةِ
26 Mekki 68
89 Fecr

Fecr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı” mânasına gelen اَلْفَجْرُ (fecr) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 89, iniş sırasına göre 10. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْفَجْرِ
30 Mekki 10
90 Beled

Beled sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 20 âyettir. İsmini birinci âyette geçip şehir, memleket mânasına gelen اَلْبَلَدُ (beled) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 90, iniş sırasına göre 35. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْبَلَدِ
20 Mekki 35
91 Şems

Şems sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 15 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “güneş” mânasına gelen اَلشَّمْسُ (şems) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 91, nüzûl sırasına göre ise 26. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الشَّمْسِ
15 Mekki 26
92 Leyl

Leyl sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 21 âyettir. İsmini birinci âyette geçip “gece” mânasına gelen اَلَّیْلُ (leyl) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 92, iniş sırasına göre 9. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الَّيْلِ
21 Mekki 9
93 Duhâ

Duhâ sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve güneşin ışığının iyice ortaya çıktığı “kuşluk vakti” mânasına gelen اَلضُّحٰى (duhâ) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 93, iniş sırasına göre 11. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الضُّحٰى
11 Mekki 11
94 İnşirâh

İnşirâh sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. Birinci âyetinde Resûlullah (s.a.s.)’in sadrının açılıp genişletilmesinden bahsedilmesi sebebiyle اَلإنْشِرَاحُ (İnşirâh) olarak isimlendirilmiştir. اَلشَّرْحُ (Şerh) ve اَلَمْ نَشْرَحْ (Elem neşrah) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 94, iniş sırasına göre 12. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاِنْشِرَاحِ
8 Mekki 12
95 Tin

Tîn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. İsmini birinci âyetteki “incir” mânasına gelen اَلتّ۪ینُ (tîn) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 95, iniş sırasına göre 28. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
التّ۪ينِ
8 Mekki 28
96 Alak

Alak sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 19 âyettir. İlk beş âyeti, Hira dağında Peygamberimiz (s.a.s.)’e ilk kez nâzil olan âyetlerdir. İsmini ikinci âyette geçen ve “asılıp tutunan şey” mânasına gelen اَلْعَلَقُ (alak) kelimesinden alır. اِقْرَاْ (İkra’) ve اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ (İkra’ bismi Rabbike) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 96, iniş sırasına göre birinci sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْعَلَقِ
19 Mekki 1
97 Kadir

Kadir sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. Kadir gecesinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 97, iniş sırasına göre ise 25. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْقَدْرِ
5 Mekki 25
98 Beyyine

Beyyine sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. İsmini, birinci âyetinde geçen ve “açık delil, kesin belge” mânasına gelen اَلْبَیِّنَةُ (beyyine) kelimesinden alır. اَلْقَیِّمَةُ (Kayyime), اَلْبَرِیَّةُ (Beriyye), الإنفكاك (İnfıkâk) gibi isimleri de vardır. Peygamberimiz (s.a.s.) bu sûreyi لَمْ یَكُنِ الَّذ۪ینَ كَفَرُوا (Lem yekünillezîne keferû) olarak da isimlendirmiştir. (bk. Buhârî, Tefsir 98) Mushaf tertîbine göre 98, iniş sırasına göre ise 101. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْبَيِّنَةِ
8 Medeni 100
99 Zilzâl

Zilzâl sûresi Medine’de nâzil olmuştur. Ancak üslûp bakımından Mekkî sûrelere benzer. Zira bu sûrede de, diğer Mekkî sûreler gibi, kıyâmet günü meydana gelecek dehşet verici haller anlatılır. 8 âyettir. İsmini, birinci ayette geçen ve “şiddetli sarsıntı, deprem” mânasına gelen اَلزِّلْزَالُ (zilzâl) kelimesinden alır. “Zelzele sûresi” olarak da anılır. Mushaf tertîbine göre 99, iniş sırasına göre ise 91. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الزِّلْزَالِ
8 Medeni 93
100 Âdiyât

Âdiyât sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini, birinci âyette geçip “koşan atlar” mânasına gelen اَلْعَادِیَاتُ (âdiyât) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 100, iniş sırasına göre ise 14. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْعَادِيَاتِ
11 Mekki 14
101 Kâria

Kâria sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. İsmini ilk âyette geçen ve “kapıyı çalan, dehşetten yürekleri hoplatan” mânasındaki اَلْقَارِعَةُ (kāria) kelimesinden alır. Kâria, kıyâmetin isimlerinden biridir. Mushaf tertîbine göre 101, iniş sırasına göre ise 30. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْقَارِعَةِ
11 Mekki 30
102 Tekâsür

Tekâsür sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 8 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve “çoklukla övünmek” mânasına gelen اَلتَّكَاثُرُ (tekâsür) kelimesinden alır. اَلْھٰیكُمْ (Elhâküm) ve اَلْمَقْبُورَةُ (Makbûre) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 102, iniş sırasına göre ise 16. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
التَّكَاثُرِ
8 Mekki 16
103 Asr

Asr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 3 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “zaman, çağ, devir, insan ömrü, ikindi vakti, asır” gibi mânalara gelen اَلْعَصْرُ (asr) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 103, iniş sırasına göre ise 13. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْعَصْرِ
3 Mekki 13
104 Hümeze

Hümeze sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 9 âyettir. İsmini birinci ayetteki اَلْھُمَزَةُ (hümeze) kelimesinden alır. Hümeze, birilerini arkasından çekiştirmeyi, kaş göz işaretiyle kötülemeyi, alay etmeyi alışkanlık haline getirmiş kimse demektir. Mushaf tertîbinde 104, iniş sırasına göre ise 32. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْهُمَزَةِ
9 Mekki 32
105 Fil

Fîl sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen اَلْف۪یلُ (fîl) kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 105, iniş sırasına göre ise 19. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْف۪يلِ
5 Mekki 19
106 Kureyş

Kureyş sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 4 âyettir. İsmini, birinci ayette geçen قُرَیْشٌ (Kureyş) kelimesinden almıştır. Kureyş, Resûlullah (s.a.s.) mensup olduğu, İslâm’ın tebliğine ilk muhatap olan ve Kur’an’da adı geçen bir kabiledir. Sûre hususi olarak Kureyş’ten bahsettiği için bu ismi almıştır. Mushaf tertîbine göre 106, iniş sırasına göre ise 29. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
قُرَيْشٍ
4 Mekki 29
107 Mâûn

Mâûn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 7 âyettir. İsmini, son âyetinde geçen ve “zekât, basit bir şey emânet etmek, yardım etmek” gibi mânalara gelen اَلْمَاعُونَ (mâ‘ûn) kelimesinden alır. Sûre اَرَاَیْتَ (Eraeyte), اَرَاَیْتَ الَّذ۪ي (Eraeytellezî), اَلدّ۪ینُ (Dîn), التكذیب (Tekzîb) ve اَلْیَت۪یمُ (Yetîm) isimleriyle de zikredilir. Mushaf tertîbine göre 107, iniş sırasına göre ise 17. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمَاعُونِ
7 Mekki 17
108 Kevser

Kevser sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 3 âyettir. Kur’ân-ı Kerîm’in en kısa sûresidir. İsmini birinci âyette geçen ve genel olarak “çok iyilik, çok nimet” mânasına gelen اَلْكَوْثَرُ (kevser) kelimesinden alır. Sûre اِنَّاۤ اَعْطَیْنَا (İnnâ a‘taynâ) ve اَلنَّحْرُ (Nahr) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 108, iniş sırasına göre 15. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْكَوْثَرِ
3 Mekki 15
109 Kâfirûn

Kâfirûn sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 6 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “kâfirler” mânasına gelen نوﺮُ ِﻓﺎﻜَ ﻟْ َا (kâfirûn) kelimesinden alır. Sûre ُﺔﺸَ ﻘِ ﺸْ َﻘﻤُ ﻟْ َا (Mukaşkışe), صﻼَ ﺧﻹَا (İhlâs), ُةَدﺎَﺒﻌِ ﻟْ َا (İbâdet), ﻦﯾّﺪﻟَا (Dîn) isimleriyle de anılır. Ayrıca İhlâs süresiyle birlikte bu iki sureye ﻦِ ﯿْ ﺻَ ﻼَ ﺧﻹَا (İhlâseyn) adı da verilir. Mushaf tertîbine göre 109, iniş sırasına göre ise 18. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْكَافِرُونَ
6 Mekki 18
110 Nasr

Nasr sûresi Medine döneminde nâzil olmuştur. Tam sûre olarak Kur’ân-ı Kerîm’in en son inen sûresidir. Vedâ haccı esnâsında Minâ’da indiği rivayet edilir. 3 âyettir. Sûre “Nasr” ismini, birinci âyette geçen ve “Allah’ın yardımı” mânasına gelen ِ􁀃 نَصْرُ ّٰ (nasrullâh) kelimesinden alır. Efendimiz (s.a.s.)’in vefâtına işaret ettiği için “vedâ etmek” mânasında اَلتَّوْد۪یعُ (Tevdî) adıyla da anılır. Ayrıca اِذَا جَاۤءَ (İzâ câe) ve اَلْفَتْحُ (Fetih) isimleri de vardır. Mushaf tertîbine göre 110, iniş sırasına göre ise 114. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
النَّصْرِ
3 Medeni 114
111 Tebbet

Tebbet sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 5 âyettir. İsmini, birinci âyetteki “kurudu/kurusun” mânasındaki تَبَّتْ (tebbet) kelimesinden alır. Ayrıca اَلْمَسَدُ (Mesed), لَھَبٌ (Leheb), اَبُو لَھَبٍ (Ebû Leheb) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 111, iniş sırasına göre ise 6. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْمَسَدِ
5 Mekki 6
112 İhlâs

İhlâs sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 4 âyettir. İsmini, İslâm dininin esasını teşkil eden tevhîd akîdesinin veciz bir ifadesi olan “İhlâs” sözünde alır. “İhlâs”, dini hâlis yapmak, şirk bulaşıklarından temizlemek ve sadece Allah’a kulluk etmek demektir. Surenin kaynaklarda tespit edilen yirmiden fazla ismi vardır. Yaygın isimlerinden biri ُ اَحَدٌ 􁀃 قُلْ ھُوَ ّٰ (Kul hüvellahü ehad)dır. Ayrıca اَلصَّمَدُ (Samed), اَلتَّوْح۪یدُ (Tevhîd), اَلأسَاسُ (Esâs), اَلتَّجْر۪یدُ (Tecrîd), اَلنَّجَاةُ (Necât), اَلْوَلَایَةُ (Velâyet), اَلْمُقَشْقِشَةُ (Mukaşkışe), اَلْمُعَوِّذَةُ (Muavvize) isimleriyle de anılır. Mushaf tertîbine göre 112, iniş sırasına göre ise 22. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْاِخْلَاصِ
4 Mekki 22
113 Felâk

Felak sûresi Mekke’de inmiştir. 5 âyettir. İsmini birinci âyetin sonundaki “yarmak, aydınlık, sabah” mânalarına gelen اَلْفَلَقُ (felak) kelimesinden almıştır. Felak ve Nâs sûrelerine “Allah’a sığındırıcı” mânasında اَلْمُعَوِّذَتَانِ (Muavvizetân); İhlas ile birlikte üçüne ise اَلْمُعَوِّذَاتُ (Muavvizât) denilir. Mushaf tertibine göre 113, iniş sırasına göre 20. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
الْفَلَقِ
5 Mekki 20
114 Nâs

Nâs sûresi Mekke’de inmiştir. 6 âyettir. Kur’ân-ı Kerîm bu sûre ile sona ermektedir. İsmini, 4. âyet hâriç, âyetlerinin sonlarında tekrarlanan ve “insanlar” mânasına gelen اَلنَّاسُ (nâs) kelimesinden almıştır. Mushaf tertibine göre 114, nüzûl sırasına göre 21. sûredir.

Sureyi Okumaya Başla
النَّاسِ
6 Mekki 21
Toplam sure