Press ESC to close

Geert Wilders en zijn medestanders

IN NAAM VAN ALLAH, DE BARMHARTIGE, DE GENADEVOLLE

Tegenwoordig worden de Islam en zijn aanhangers, de Moslims, voortdurend door zijn vijanden aangevallen en beledigd. De frequentie van deze beledigingen zijn de laatste tijd verhoogd tot een onacceptabel niveau. Daarbij mag gezegd worden dat ook de intensiteit van deze beledigingen een ongekend hoog niveau bereikt hebben.

Voorbeelden zijn te vinden in het verschijnen van de cartoons over de profeet Mohammed (Vrede zij met Hem) en de aangekondigde film van Geert Wilders (“fitna”) over de Heilige Koran.

Motieven voor de westerse vijandigheden jegens de islam.

Voor deze vijandige houding zijn een aantal redenen te noemen. Deze moeten niet gezien worden als tegenaanval maar puur als verklaring.

 

Eerste reden:

Volgens The New York Times is de Islam de snelst groeiende religie in Europa. Deze ontwikkeling wekt bij het westerse imperialisme, waarvan de VS het voortouw heeft, nogal een grote angst op. Het gevolg van deze angst is dat er gepoogd wordt de Islam en zijn aanhangers in een kwaad daglicht te stellen.

De reden van de opkomst van de Islam heeft te maken met het feit dat het Christendom, zoals geopenbaard was aan de profeet Jezus (vzmh) van zijn authenticiteit is ontdaan. Het Christendom in zijn huidige vorm bevredigt de westerling niet meer. Dit heeft er toe geleid dat er onder de weldenkenden een zoektocht is ontstaan om de gecreerde leegte te vullen. Tijdens hun zoektocht naar geluk, innerlijke rust en -vrede komen ze tot het besef dat de Islam hen voorziet van deze elementaire behoeften. Enkele bekende namen die zijn bekeerd: Yusuf Islam (Cat Stevens) (een Engelsman), Roger Garaudy (een Fransman), Engelse schrijver Martin Lings (Ebubekir Siraceddin), Omar Sharif (Michael Shalhoub) (een Engelsman) en nog vele beroemdheden

 

Tweede reden:

Naarmate de tijd vordert wordt het voor een steeds grotere groep mensen duidelijk dat de momenteel woedende oorlogen in o.a. Afghanistan en Irak begonnen zijn om de eigen belangen te behartigen. De grondstoffen staan hierin centraal. Om zijn acties te rechtvaardigen en steun te verwerven heeft de VS waarschijnlijk de aanslagen op 11 september zelf georganiseerd. Hiernaast maakte de Amerikaanse president George W. Bush in een toespraak zelf duidelijk dat de aanvallen gericht waren op de Islam en de moslims door te zeggen dat het ging om een “kruistocht”. Deze uitspraak van George W. Bush is een evidente verklaring van de culturele oorlog die al jaren gevoerd wordt. Voor deze culturele oorlog heeft de VS bepaalde mensen ingehuurd ofwel omgekocht om zijn oorlog tegen de Islam en de moslims voort te kunnen zetten, opdat de bloei van de Islam tot een einde komt. De Deense cartoonist Kurt Westergaard en de politicus Geert Wilders hebben met hun negatieve uitspraken en daden bijgedragen aan de kwaadgezinde verlangens van de VS.

De zwaar beledigende cartoons van Kurt Westergaard die zowel op de Deense als de Noorse kranten zijn gepubliceerd, zijn eigenlijk niets anders dan een samenspel van het imperialisme. De aangekondigde film “Fitna” van Geert Wilders zal hier geen uitzondering op zijn.

 

Derde reden:

Aan de onophoudelijke aanvallen van deze mensen ligt een aantal redenen ten grondslag. Een van de redenen zou het streven naar actualiteit / populariteit kunnen zijn wat in het geval van Geert Wilders zou moeten resulteren in meer stemmen. De bovengenoemde mensen kunnen op geen enkele wijze claimen dat hun daden een reactie is op enige vorm van agressie of andere negatieve invloeden vanuit de Islam.

 

Wie zouden tegen deze vijanden van de Islam moeten protesteren?

Het zouden eigenlijk niet de moslims maar eerder de weldenkende westerlingen moeten zijn die tegen deze mensen en hun acties zouden moeten protesteren. Deze vijanden van de Islam vormen als het ware een aanfluiting voor de tolerante westerse houding. Immers, zij bevlekken de normen en waarden van de westerse ideologie. Diezelfde westerlingen, die benadrukken het centrum van beschaving en mensenrechten te zijn, zouden deze vijanden van de Islam niet hun gang moeten laten gaan. In deze context is het cruciaal om te benadrukken dat met de genoemde acties, de waarden en normen van ruim anderhalf miljard moslims wereldwijd op een totaal onacceptabele manier worden beledigd.

Gezien het feit dat de vijandige houding van zowel Kurt Westergaard als Geert Wilders niet gevoed wordt door enige vorm van negatieve invloed vanuit de islamitische wereld, mogen wij aannemen dat de psychologische status waarin deze mensen zich bevinden verre van gezond is. De verantwoordelijkheid voor het verhelpen van dit probleem ligt bij de westerse landen zoals Nederland, Denemarken en Noorwegen. Zij zouden uit eigen belang de beledigingen een halt moeten toe roepen, nogmaals benadruk ik hierbij dat de opmerkingen niet passen in de westerse tolerantie.

Het doel van het imperialisme en zijn medestanders is om de onwetenden onder de moslims te provoceren tot vijandigheid jegens de westerse gemeenschap, zodat het negatieve beeld van de Islam, wat overigens hun eigen creatie is, bevestigd wordt. Door dergelijke acties probeert men de bloei van de Islam in het westen tegen te gaan. De moslims zullen een gepast, vreedzaam antwoord geven op deze provocaties. De verwachtingen van de provocateurs zullen onbeantwoord blijven. Wij moslims bidden voor deze mensen en vragen hierbij aan de barmhartige en genadevolle Allah, hen verstand bij te brengen en ze te leiden naar het rechte pad.

Wat voor een houding zouden de moslims moeten innemen?

Bijna iedere moslim weet dat de beledigingen tegen de Islam en onze profeet (Vrede zij met Hem), die we meer dan ons eigen leven liefhebben, niet nieuw zijn. Deze beledigingen en aanvallen op de Islam deden zich al voor ten tijde van onze profeet (Vrede zij met Hem) toen hij bezig was met het bekendmaken van de boodschap van Allah. Ons antwoord tegen deze provocaties zou conform de Koran en de soennah van onze profeet (Vrede zij met Hem) moeten zijn.

Wij als moslims hebben medelijden voor de mensen die ons geloof voortdurend zwart maken. Hiermee vernederen zij zichzelf en westerse ideologie. In het hiernamaals zullen zij met ernstigere gevolgen (hellevuur) geconfronteerd worden.

De provocateurs vertonen een angstig, meelijwekkend en onwetend beeld van zichzelf. Angstig omdat ze een openlijke discussie met de moslims uit de weg gaan. Meelijwekkend omdat ze hun leven in deze wereld en in het hiernamaals beschaden. Onwetend omdat ze niet één keer de koran objectief hebben gelezen.       

Beste moslimbroeders kijk wat in ons heilige boek, de koran, staat over de vijandelijkheden van toen jegens de Islam en hoe onze profeet (Vrede zij met Hem) hiermee is omgegaan.

Hierover enkele verzen uit de Koran

De ongelovigen destijds beweerden dat de koran niets anders dan een verzinsel was. Naar aanleiding hiervan kreeg onze profeet (Vrede zij met Hem) van Allah (cc) de volgende adviezen.

Vers die de woorden van de ongelovigen meedeelt:

De ongelovigen zeggen: "Dit is niets dan een leugen, die hij (de Profeet) verzonnen heeft en andere mensen hebben hem hierbij geholpen." Maar zij kwamen met onrecht en leugens. En zij zeggen: "Dit zijn fabelen der ouden; hij heeft ze laten neerschrijven en zij worden hem ‘s morgens en ‘s avonds voorgezegd" (Al-Forqaan, 4-5).

Advies van de Koran aan onze profeet

Zeg: "Hij, Die de geheimen der hemelen en der aarde kent, heeft het nedergezonden. Waarlijk, Hij is Vergevensgezind, Genadevol" (Al-Forqaan, 6).

Beste moslims, als reactie op de beledigingen van de koran en onze profeet vermeld Allah dat deze mensen vergeven zullen worden als zij hun slechte daden afzweren en hiervoor berouw tonen. Allah is genadevol en barmhartig.

Antwoord van Allah op beschuldigingen richting onze profeet, die furieus en pervers werd genoemd:

“Uw metgezel is noch afgedwaald noch afgeweken, Noch spreekt hij naar eigen begeerte. Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden” (De Ster, 2-4).

Antwoord van Allah op beschuldigingen richting onze profeet, die krankzinnig en onrust-zaaier werd genoemd:

“Gij zijt, bij de gratie van uw Heer, geen krankzinnige. En voorzeker er is een loon voor u dat niet zal ophouden. En gij staat zeker op hoog zedelijk peil” (De Pen, 2-4).

Antwoord van Allah op mensen die onze profeet bespotten:

“Voorzeker werden de boodschappers voor u ook bespot, maar degenen die hen bespotten, werden door het bespotte getroffen. Zeg: "Wie beschermt u dag en nacht behalve de Barmhartige?" Neen, zij wenden zich af van de gedachtenis aan hun Heer” (De Profeten, 41-42).

Beste moslimbroeders Allah heeft op deze manier antwoord gegeven op de handelingen van de ongelovigen jegens onze profeet. Als een moslimbroeder van jullie, verzoek ik jullie om volgens de richtlijnen van de koran te handelen. Ook is het belangrijk dat we moeten afzien van handelingen die voor de vijanden van de islam gezien kunnen worden als bevestiging van hun standpunt. De straat op gaan en onvreedzaam protesteren tegen deze mensen is precies wat zij van ons verwachten. Laat je niet misleiden door deze mensen en probeer volgens de richtlijnen van de koran en onze profeet te handelen. Wat we voorts kunnen doen is bidden voor deze mensen bij Allah en tegen deze mensen zeggen: “wees maar niet blij, want we nemen jullie niet serieus en zijn niet zo onwetend om in te gaan op jullie provocaties.

Beste moslimbroeders, Allah heeft ons in de koran duidelijk gemaakt hoe we met zulke mensen om moeten gaan:

“En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: "Vrede" (Al-Forqaan, 63).

“Wanneer zij nutteloos gepraat hoorden, wendden zij zich ervan af en zeiden: "Voor ons onze daden en voor jullie jullie daden, vrede zij met jullie. Wij zoeken de onwetenden niet op" (De Vertelling, 55).

“Wend u dan van hen af en zeg: "Vrede": en weldra zullen zij (hun dwaling) te weten komen” (Gouden Juwelen, 89).

“Wend u daarom van hen af en u zult niets worden verweten” (De Winden die verspreiden, 54).

Beste moslimbroeders, zoals uit de koranverzen ook blijkt, wil Allah van ons dat we tegenover de beledigingen van mensen zoals Geert Wilders en Kurt Westergaard een vreedzame reactie geven opdat ze wellicht hun dwaling te weten zullen komen. Indien deze mensen een discussie niet aandurven moeten wij hen niet serieus nemen en ons niets aantrekken van de beledigingen. Kwaadheid en gewelddadigheid horen niet bij het karakter van een moslim. Immers, de profeet (Vrede zij met Hem) is ons voorbeeld.

Een gewelddadige reactie zal ons verantwoordelijk stellen, omdat we dan niet volgens de wil van Allah (cc), zoals vermeld in de koran, handelen. Laten we slechts doen wat Allah (cc) van ons vraagt, niet meer en niet minder.

Hierbij doe ik een oproep aan de heer Wilders om zich open te stellen voor een openbare discussie. Meneer Wilders zal op een beschaafde en vreedzame manier behandeld worden, zoals de Koran dat voorschrijft. “Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn” (De Bij, 125).

Indien u mijn oproep onbeantwoord laat, raad ik u aan uzelf een gunst te doen door de edele Koran op een objectieve manier te bestuderen. Wellicht zou Allah die ook uw god is, u naar het rechte pad leiden, zodat uw leven in deze wereld en in het hiernamaals glorieus wordt. Dit kunt u beschouwen als een uitnodiging naar de verlossing en de zaligheid. In het andere geval zult u uw daden niet kunnen verantwoorden bij de Heer.

 

Ramazan YILMAZ

 

Ramazan Yılmaz: 2008.03.28

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir